Welcome to Total Packaging Solution
เป็นผู้ผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูกและกล่องบรรจุภัณฑ์ครบวงจร ผลิตภัณฑ์ของเรา ทำมาจากกระดาษรีไซเคิล ภายใต้มาตรฐานคุณภาพระดับสากล พร้อมบุคลากรทีมีความชำนาญและวัตถุดิบที่มีการคัดสรรคุณภาพ ผ่านเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งการใช้งาน ความสวยงาม และคุ้มค่าต่องบประมาณ ด้วยการนำแผ่นกระดาษลูกฟูกทั้ง 3 ชั้น ชนิดลอน B, C และชนิด 5 ชั้น ลอน BC มาผลิตบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า

บริการของเรา
Total Packaging Solution

รวมบริการอัพเดทล่าสุดที่เราเก็บมาฝาก

รีวิวจริงจากลูกค้าTotal Packaging Solution

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่รีวิวให้ ทางเราจะพัฒนาการให้บริการดียิ่งขึ้นค่ะ

MAP


Address: 53/1370 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120